Yhdistys

Rekkuracing Mänttä ry on perustettu 7.4.2014 tarkoituksenaan järjestää koulutusta koirille ja heidän ohjaajilleen. Päälajina seurassa on agility. Tottelevaisuutta jäsenet harjoittelevat itsenäisesti ja toko-kursseja pyrimme järjestämään ohjaajaresurssien puitteissa.

Treeneissä käymme rennolla otteella tavoitteena saada yhteisiä onnistumisia koirakoille. Treenaamisen tulee olla mukavaa niin ohjaajalle kuin koirallekin.

Kesätreenipaikka sijaitsee hiekkapohjaisella kentällä Myllyrannassa aidatulla varastoalueella, talvisin ryhmät treenaavat lämpimässä hallissa Kana-Areenalla, Längelmäellä.

Tervetuloa joukkoomme!

Löydät meidät myös facebookista

Hallitus v. 2018:
Heidi Kuulas, puheenjohtaja
Mari Vuorinen, varapuheenjohtaja
Leena Isoniemi
Heli Mäkiaho, sihteeri
Iina Koivisto, rahastonhoitaja

Varajäsenet:
Lilja Nyberg
Päivi Karhunen

Rekkuracing Mänttä ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rekkuracing Mänttä ry ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppula.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
- huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä
- voi julkaista omaa tiedotuslehteä
- ylläpitää omia internetsivuja
- toimii yhdessä muiden harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin saman alan yhdistyksiin
- jakaa rotutietoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta
- kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
- yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.